Νέο αναμενόμενο πρόγραμμα που θα βγει μέσα στον επόμενο μήνα

Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19

 

Ενίσχυση επιχειρήσεων που επλήγησαν από τον covid-19 στις περιφέρειες : Αττικής – Κεντρικής Μακεδονίας – Δυτικής Ελλάδας – Πελοποννήσου – Στερεάς Ελάδας – Κρήτης – Ιονίων Νήσων – Βορείου Αιγαίου

 Πρωταρχικός στόχος της παρούσας δράσης είναι να παρασχεθεί στοχευμένα, δημόσια στήριξη προκειμένου να διασφαλιστεί ότι στην αγορά θα υπάρξει επαρκής ρευστότητα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της νόσου COVID-19.
Στο πλαίσιο αυτό, η συγκεκριμένη δράση αφορά την ενίσχυση των επιχειρήσεων που επλήγησαν από την πανδημία, με τη μορφή μη επιστρεπτέας επιχορήγησης ως κεφάλαιο κίνησης για την κάλυψη εξόδων τους.

Επιλέξιμες επιχειρήσεις:

Eνισχύονται μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις οι οποίες:

 • κατά το έτος 2019 απασχολούσαν λιγότερους από 50 εργαζόμενους
 • νομίμως λειτουργούν στη Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • έχουν κάνει έναρξη δραστηριότητας πριν την 01/01/2019
 • δεν ήταν προβληματικές την 31η Δεκεμβρίου 2019
 • έχουν ως κύριο κωδικό δραστηριότητας ή δραστηριότητα με τα μεγαλύτερα έσοδα σε έναν από τους επιλέξιμους ΚΑΔ της Πρόσκλησης και στον οποίο να δραστηριοποιούνται αδιαλείπτως τουλάχιστον από 31/1/2020 και έως την ημέρα υποβολής της πρότασης.
 • λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα: ανώνυμη εταιρία, εταιρία περιορισμένης Ευθύνης, ομόρρυθμη εταιρία,ετερόρρυθμη εταιρία,Ι.Κ.Ε,ατομική επιχείρηση,Ν.Ε.Π.Α.,Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση του Ν. 4430/2016 ως ισχύει,Συνεταιρισμός, Δικηγορική Εταιρία του άρθρου 49 επ. του Ν. 4194/2013.

Αντικείμενο της δράσης – Χρηματοδοτούμενες δαπάνες:

Η δράση χρηματοδοτεί το Κεφάλαιο Κίνησης των  επιχειρήσεων με τη μορφή της μη επιστρεπτέας επιχορήγησης.

Πιο συγκεκριμένα επιχορηγεί μια επιχείρηση με ποσό  ίσο με το 50% των εξόδων του 2019.

Τα ποσά επί των οποίων θα υπολογιστεί το παραπάνω ποσοστό (50%) προκύπτουν από το άθροισμα:

 • των Αγορών Εμπορευμάτων Χρήσης
 • των Αγορών Α’ Υλών και Υλικών Χρήσης
 • του συνόλου των Δαπανών για Παροχή Υπηρεσιών
 • του συνόλου των Ενοικίων που καταβλήθηκαν στην χρήση από την επιχείρηση
 • του συνόλου των Παροχών σε εργαζομένους (πλην αυτών που απασχολήθηκαν σε Αγροτικές-Βιολογικές δραστηριότητες)
 • Διάφορα Λειτουργικά Έξοδα

Συγκεκριμένα ο υπολογισμός του αναλογούντος κεφαλαίου κίνησης (δημόσια χρηματοδότηση) προκύπτει από το άθροισμα των κάτωθι δηλωθέντων ποσών των πεδίων του έντυπου Ε3 του προηγούμενου έτους (χρήση 2019): 102, 202, 181, 281, 481, 185, 285, 485 πολλαπλασιαζόμενο  με 50%.

Καταβολή Δημόσιας Χρηματοδότησης

Το συνολικό αίτημα ελέγχου-επαλήθευσης και η συνεπακόλουθη καταβολή της Δημόσιας Χρηματοδότησης(επιχορήγησης) θα πραγματοποιείται κατ’ επιλογή των δικαιούχων στο διάστημα από 01/01/2021 έως 31/03/2021.

Το αίτημα ικανοποιείται με την προϋπόθεση  ότι η επιχείρηση κατά την τελευταία μέρα του μήνα που προηγείται της αίτησης καταβολής του κεφαλαίου κίνησης απασχολούσε τον ίδιο αριθμό εργαζομένων με αυτόν που απασχολούσε κατά τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.

Υποχρεώσεις Δικαιούχων  – Χρονοδιάγραμμα

Το καταβληθέν κεφάλαιο κίνησης θα πρέπει να έχει αναλωθεί εντός του 2021.

Το συγκεκριμένο θα αποδεικνύεται από το έντυπο Ε3 του έτους 2021.

 

Οι υποβολές αιτήσεων και τα όρια επιχορήγησης ανά Περιφέρεια έχουν ως εξής:

Κεντρικής Μακεδονίας : Από 10/9/2020 έως 12/10/2020 – (5.000 € – 50.000 €)

Δυτικής Μακεδονίας : Από 2/10/2020 έως 26/10/2020 – (5.000 € – 40.000 €)

Δυτικής Ελλάδας : Από 6/10/2020 έως 26/10/2020 – (5.000 € – 50.000 €)

Πελοποννήσου : Από 8/10/2020 έως 1/11/2020 – (5.000 € – 40.000 €)

Ιονίων Νήσων : Από 8/10/2020 έως 31/10/2020 – (3.000 € – 30.000 €)

Αττικής : Από 23/10/2020 έως 20/11/2020 – (5.000 € – 50.000 €)

Κρήτης : Από 13/10/2020 έως 30/10/2020 – (3.000 € – 40.000 €)

Βορείου Αιγαίου : Από 14/10/2020 έως 2/11/2020 – (4.000 € – 40.000 €)

Στερεάς Ελλάδας: Από 13/10/2020 έως 03/11/2020 – (4.000 € – 40.000 €)

Αναμένονται άμεσα ημερομηνίες και στις υπόλοιπες Περιφέρειες.

 

Δείτε επίσης