Νέο αναμενόμενο πρόγραμμα που θα βγει μέσα στον επόμενο μήνα

Ενίσχυση Τουριστικών ΜΜΕ για τον Εκσυγχρονισμό τους και την Ποιοτική Αναβάθμιση των Παρεχόμενων Υπηρεσιών

Το πρόγραμμα στοχεύει στηνενίσχυση των επενδυτικών σχεδίων υφιστάμενων πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων όλων των κλάδων για τονεκσυγχρονισμότηςυποδομής και της λειτουργίας τους, την ποιοτική αναβάθμιση τους και τον εμπλουτισμό, την αναβάθμιση και την πιστοποίηση των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών, ώστε να βελτιώσουν την θέση τους στην εσωτερική και διεθνή τουριστική αγορά.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του τουρισμού.

Πιο συγκεκριμένα:

 1. υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι τις 31.12.2015 έχουνκλείσει δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις και έχουν απασχολήσει κατά μέσο την τελευταία τριετία (ή διετία για τις επιχειρήσεις που έχουν κλείσει δύο διαχειριστικές χρήσεις) μισή (0,5) Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας.  
 2. νέεςεπιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων, έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015 και απασχολούν μισή (0,5) Ε.Μ.Ε. μισθωτής εργασίας.  

Οι  προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:

 • να είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια
 • να διαθέτουν μέχρι 31.12.2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο Κ.Α.Δ.
 • να διαθέτουν πριν την πρώτη εκταμίευση τον Κ.Α.Δ. που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/τους Κ.Α.Δ. στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.  
 • να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος του ανάκτηση ενίσχυσης
 • να λειτουργούν νόμιμα και να μην είναι προβληματική επιχείρηση
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε), Ατομικές επιχειρήσεις, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση. 
 • να τηρούν βιβλία Β’ ή Γ’ κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται από 15.000€ έως 150.000€.  

Σημειώνεται ότι ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου δεν μπορεί να υπερβαίνει τον συνολικό κύκλο εργασιών του έτους 2015 ή το ποσό των 150.000€, εάν ο κύκλος εργασιών είναι μεγαλύτερος των 150.000€ και δεν μπορεί να είναι κατώτερος των 15.000€

ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40%των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%,φτάνοντας στο 50% στην περίπτωση πρόσληψης νέου προσωπικού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ – ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος
 • Μηχανήματα – Εξοπλισμός
 • Εγκαταστάσεις προστασίας περιβάλλοντος & εξοικονόμησης ενέργειας & ύδατος
 • Ανάπτυξη & Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας & περιβαλλοντικής διαχείρισης (μέχρι 3.000€ ανά πιστοποιητικό)
 • Δαπάνες προβολής – προώθησης (μέχρι 15.000€)
 • Λογισμικά και Υπηρεσίες Λογισμικού (μέχρι 20.000€)
 • Μεταφορικά Μέσα επαγγελματικής χρήσης, είτε μικτής/πολλαπλής χρήσης, τουλάχιστον εννέα (9) θέσεων (μέχρι 15.000€)
 • Παρακολούθηση υλοποίησης του Επενδυτικού Σχεδίου (μέχρι 2.5000€)
 • Μελέτες / Έρευνες Αγοράς (5.000€ και μέχρι 2.500€ ανά μελέτη) 
 • Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (υφιστάμενου ή/και νέου προσωπικού) (έως 40% και μέχρι 24.000€ ως ακολούθως: 12.000€ ανά ΕΜΕ και μέχρι 2 ΕΜΕ)

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης δηλαδή η 11.02.2016.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή των προτάσεων ξεκινάει στις  29/03/2016 και λήγει στις 06/07/2016.

Δείτε επίσης