Νέο αναμενόμενο πρόγραμμα που θα βγει μέσα στον επόμενο μήνα

Ενίσχυση Υπό σύσταση και Υφιστάμενων Πολύ Μικρών και Μικρών Επιχειρήσεων στην Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου

 Η Δράση εντάσσεται στο Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΝΟΤΙΟ ΑΙΓΑΙΟ» του ΕΣΠΑ 2014 – 2020 και έχει ως βασικό στόχο την προαγωγή επενδύσεων για τη στήριξη της αυτοαπασχόλησης, της επιχειρηματικότητα καθώς και τη δημιουργία νέων επιχειρήσεων ή επιχειρηματικών πρωτοβουλιών σε νέες αγορές/κλάδους, και ειδικότερα πολύ μικρών, μικρών επιχειρήσεων, μέσω της βελτίωσης των εταιρικών δομών και ικανοτήτων. 

 ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ – ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικαιούχοι, που δύνανται να τύχουν δημόσιας χρηματοδότησης στο πλαίσιο της παρούσας δράσης είναι οι παρακάτω κατηγορίες φορέων: 

  • Νέες Υφιστάμενες Επιχειρήσεις οι οποίες να έχουν συσταθεί μετά την 1/1/2018 και να μην έχουν προβεί σε διανομή κερδών σύμφωνα με το άρθρο 22 του καν. 651/2014
  • Υφιστάμενες Επιχειρήσεις οι οποίες έχουν συσταθεί πριν την 1/1/2018 και διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης
  • Υπό Σύσταση Επιχειρήσεις οι οποίες θα πρέπει να διαθέτουν τον ΚΑΔ της επένδυσης για εγκατάσταση εντός της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου πριν την πρώτη εκταμίευση και να μην έχουν αναλάβει την δραστηριότητα άλλης επιχείρησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

  • Αγροδιατροφή
  • Τουρισμός της εμπειρίας
  • Τεχνολογίες και εφαρμογές για το Περιβάλλον
  • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 25.000 ευρώ ελάχιστο έως 100.000 ευρώ ανώτατο για τις κατηγορίες 1 και 3 και 50.000 ευρώ ελάχιστο έως 100.000 ευρώ για την κατηγορία 2.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της παρούσας πρόσκλησης (11/2/2022). Οι επιλέξιμες δαπάνες ενισχύονται με τη μορφή επιχορήγησης και αφορούν τις κατηγορίες που περιγράφονται στον παρακάτω πίνακα :

Α/Α

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΔΑΠΑΝΗΣ

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ/ΠΟΣΟ ΕΠΙ ΤΟΥ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟΥ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ

 

ΕΠΙΔΟΤΗΣΗ

 

1

ΚΤΙΡΙΑ, ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΧΩΡΟΣ

35%

             

            75%

2

ΑΓΟΡΑ / ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΙΚΗ ΜΙΣΘΩΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ & ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

3

ΛΟΓΙΣΜΙΚΑ & ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ

4

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΟΧΗΜΑΤΟΣ

ΜΕΧΡΙ 15.000 €

75%

5

ΑΠΟΣΒΕΣΕΙΣΛΟΙΠΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ (<1500€/Είδος)

ΜΕΧΡΙ 5.000 €

75%

6

ΜΙΣΘΟΛΟΓΙΚΟ ΚΟΣΤΟΣ ΝΕΟΠΡΟΣΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

60%

100%

7

ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΕΣ ΕΙΣΦΟΡΕΣ ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΥ (μόνο για υπό σύσταση επιχειρήσεις και για επιχειρήσεις που απασχολούν προσωπικό μικρότερο των 10 ατόμων πλήρους απασχόλησης)

30%

75%

8

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ/ΕΤΑΙΡΟΥ

20%

75%

9

ΔΑΠΑΝΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ – ΠΡΟΩΘΗΣΗΣ – ΔΙΚΤΥΩΣΗΣ

20%

75%

10

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

ΜΕΧΡΙ 3.000 €

75%

11

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗΣ

40%

75%

12

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΝΑΛΩΣΙΜΩΝ & Α’ ΥΛΩΝ

10%

75%

13

ΔΑΠΑΝΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ Ή ΚΑΙ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΠΡΩΤΟΤΥΠΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ / ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ, ΔΙΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

30%

75%

ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης κυμαίνεται στο 100% για τις δαπάνες μισθολογικού κόστους νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού και στο 75% για όλες τις υπόλοιπες δαπάνες.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Ως προθεσμία ολοκλήρωσης των έργων, ορίζεται η 30.06.2023.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η έναρξη υποβολής προτάσεων ορίζεται στις 23.02.2022 και η λήξη στις 15.04.2022.

 

Δείτε επίσης