Νέο αναμενόμενο πρόγραμμα που θα βγει μέσα στον επόμενο μήνα

Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ

Η παρούσα Δράση 2 – «Πράσινη Παραγωγική Επένδυση ΜμΕ» ενθαρρύνει μικρά επενδυτικά σχέδια που στοχεύουν στην αξιοποίηση και ανάπτυξη συγχρόνων τεχνολογιών, στην αναβάθμιση των παραγόμενων προϊόντων ή/ και παρεχόμενων υπηρεσιών και εν γένει δραστηριοτήτων τους, πριμοδοτώντας ενέργειες οι οποίες αξιοποιούν σύγχρονες τεχνολογίες, υποδομές και βέλτιστες πρακτικές σε θέματα ενεργειακής αναβάθμισης, κυκλικής οικονομίας και υιοθέτησης καθαρών πηγών.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ – ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Στη Δράση μπορούν να υποβάλλουν πρόταση υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, όπως αυτές ορίζονται στη Σύσταση της Επιτροπής 2003/361/ΕΚ.

Οι βασικές προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικά ωφελούμενων επιχειρήσεων είναι οι ακόλουθες:

  1. Να πραγματοποιήσουν επένδυση αποκλειστικά σε μία Κατηγορία Περιφέρειας
  2. Να έχουν τουλάχιστον μία (1) πλήρη κλεισμένη διαχειριστική χρήση πριν την ημερομηνία ηλεκτρονικής υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης
  3. Να δραστηριοποιούνται ουσιωδώς (Κύριος ΚΑΔ ή ΚΑΔ μεγαλύτερων εσόδων) σε έναν (1) επιλέξιμο ΚΑΔ δραστηριότητας. 
  4. Να διαθέτουν τον/τους επιλέξιμο/ους ΚΑΔ επένδυσης της παρούσας πρόσκλησης 
  5. Να έχουν δύο (2) τουλάχιστον ΕΜΕ εξαρτημένης εργασίας το ημερολογιακό έτος που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης. Τούτο θα επιβεβαιώνεται βάσει των δηλωθέντων στοιχείων που τηρούνται για την επιχείρηση αυτή στο πληροφοριακό σύστημα ΕΡΓΑΝΗ.
  6. Να λειτουργούν νόμιμα
  7. Να μην έχει γίνει έναρξη εργασιών για το επενδυτικό σχέδιο πριν την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης
  1. Να λειτουργούν αποκλειστικά ως επιχειρήσεις εταιρικού/εμπορικού χαρακτήρα
  1. Να πληρούν τις προϋποθέσεις εφαρμογής του Καν. ΕΕ 1407/2013 (De Minimis) στον οποίο στηρίζεται η Δράση.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο συνολικός προϋπολογισμός της Δράσης ανέρχεται σε 400.000.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε επενδυτικού σχεδίου κυμαίνεται από 30.000€ έως και 200.000€.

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το διπλάσιο του υψηλότερου κύκλου εργασιών που επετεύχθη σε μία από τις τρεις (ή λιγότερες εφόσον η επιχείρηση δεν διαθέτει για τρεις) διαχειριστικές περιόδους του έτους που προηγείται της υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης με ανώτατο όριο το ποσό των 200.000€

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Η  Δράση στοχεύει στην αναβάθμιση του παραγωγικού εξοπλισμού και των υποδομών των  μικρομεσαίων επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στους επιλέξιμους ΚΑΔ της Δράσης, με  οικονομική ενίσχυση επενδύσεων σε συστήματα έξυπνης μεταποίησης και τεχνητής  νοημοσύνης, που θα οδηγήσουν σε βελτίωση της παραγωγικότητας και της ανταγωνιστικότητας της μεταποίησης και στην ενίσχυση ποιοτικών θέσεων εργασίας.

 Ειδικότερα, θα χρηματοδοτηθούν οι ακόλουθες κατηγορίες δαπανών:

Α/Α

 

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΔΑΠΑΝΗΣ

 

ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ Ή ΠΟΣΟ ΣΤΟΝ ΕΠΙΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ

 

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλων χώρος.

έως 40%

2

Μηχανήματα – Εξοπλισμός (Συμβατικές δαπάνες)

2.1 Παραγωγικός και Μηχανολογικός εξοπλισμός

2.2 Λοιπός Εξοπλισμός

έως 100%

Ο λοιπός Εξοπλισμός έως 5% της κατηγορίας 2

3

Εξοπλισμός (GREEN)*

3.1 Εξοπλισμός για βελτίωση Ενεργειακής Απόδοσης /εξοικονόμησης ενέργειας

3.2 Εξοπλισμός κυκλικής οικονομίας

3.3 Εξοπλισμός παραγωγής ενέργειας από ΑΠΕ για ιδιoκατανάλωση

έως 50%

4

Πιστοποίηση προϊόντων-Υπηρεσιών-Διαδικασιών

4.1 Πιστοποίηση και συμμόρφωση προϊόντων σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και προαιρετικά πρότυπα ευρωπαϊκών χωρών ή /και χωρών εκτός Ε.Ε.

4.2 Πιστοποίηση υπηρεσιών & διαδικασιών σύμφωνα με εθνικά, εναρμονισμένα καθώς και λοιπά ευρωπαϊκά και διεθνή πρότυπα.

4.3. Πνευματική ιδιοκτησία – Ευρεσιτεχνίες – Μεταφορά τεχνογνωσίας

έως 10%

5

Υπηρεσίες Σχεδιασμού Συσκευασίας – Ετικέτας – Branding

έως 5%

6

Δαπάνες Προβολής και Εξωστρέφειας

έως 20.000 €

7

Συμμετοχή σε Εμπορικές Εκθέσεις

έως 10%

8

Τεχνικές Μελέτες

8.1. Οι τεχνικές μελέτες απαραιτήτως συνδεόμενες  με δαπάνες των κατηγοριών 1,2 και 3

Συμβουλευτικές Υπηρεσίες

8.2. Παρακολούθηση του Επενδυτικού Σχεδίου

έως 10%

έως 4%

9

Μεταφορικά Μέσα (GREEN)* – Υποχρεωτικά ηλεκτρικά

έως 50.000 €

10

Μισθολογικό κόστος νέων εργαζομένων (νέο προσωπικό από 1 έως 3 ΕΜΕ)

έως 45.000 €

11

Έμμεσες Δαπάνες

Έως 7%

ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το συνολικό ποσοστό της Δημόσιας Χρηματοδότησης κυμαίνεται στο 40% για όλες τις περιφέρειες της χώρας. Το ποσοστό της επιχορήγησης δύναται να λάβει προσαύξηση 10% κατά την ένταξη του επενδυτικού σχεδίου, η οποία θα αποδίδεται σε κάθε στάδιο πιστοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου.

Η προσαύξηση επιβεβαιώνεται εφόσον πραγματοποιηθούν και πιστοποιηθούν δαπάνες «Πράσινης Μετάβασης» (Δαπάνες GREEN) σε ποσοστό τουλάχιστον 20% επί του συνολικού επιλέξιμου προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου κατά το στάδιο της τελικής επαλήθευσης.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης.

Επισημαίνεται ότι δαπάνες τουλάχιστον ίσες με το 30% του εκάστοτε εγκεκριμένου επιχορηγούμενου προϋπολογισμού της επένδυσης, θα πρέπει να έχουν πραγματοποιηθεί και να έχουν αποτελέσει αντικείμενο αιτήματος επαλήθευσης στους πρώτους δώδεκα (12) μήνες υλοποίησης της επένδυσης.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται την Τετάρτη 22 Μαρτίου 2023

Η πρόσκληση θα παραμείνει ανοιχτή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. 

Δείτε επίσης