Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την Ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε Νέες Αγορές

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
 • Υλικά / Κατασκευές,
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
 • Υγεία.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι τις 31.12.2015 έχουνκλείσει δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
 2. νέεςεπιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Σημείωση: Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της Δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις μικρές και πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές  επιχειρήσεις.

 Οι  προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:

 • να είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια
 • να διαθέτουν μέχρι 31.12.2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο Κ.Α.Δ.
 • να διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον Κ.Α.Δ. που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/τους Κ.Α.Δ. στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.  
 • να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος του ανάκτηση ενίσχυσης
 • να λειτουργούν νόμιμα και να μην είναι προβληματική επιχείρηση
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε), Ατομικές επιχειρησεις, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση. 
 • να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται από 15.000€ έως 200.000€.  

ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40%των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%,φτάνοντας στο 50%στην περίπτωσ ηπρόσληψης νέου προσωπικού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντας χώρος
 1. Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης
 2. Κτιριακές υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας
2 Μηχανήματα - Εξοπλισμός
 1. Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 2. Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας
 3. Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
 4. Λοιπός εξοπλισμός
3 Άυλες Δαπάνες

3.1. Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση

3.2. Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

3.3. Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών

3.4. Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη / Καθοδήγηση επιχειρήσεων  

4

Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου

ή νέου προσωπικoύ

4.1. Πλήρες Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου προσωπικού

4.2. Πλήρες Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης δηλαδή η 11.02.2016.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή των προτάσεων ξεκινάει στις  07/04/2016 και λήγει στις 08/07/2016.

P&A Consulting

Η “PROSPECT & AMBITION CONSULTING” είναι μία δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες, πάνω σε θέματα που αφορούν επενδυτικά προγράμματα και επιδοτήσεις. Ειδικότερα, κύριο αντικείμενό της είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πάνω στις επιχειρήσεις τους μεγιστοποιώντας τα οφέλη τους.

Μάθετε περισσότερα

Μείνετε ενήμεροι. No SPAM!

Μας Εμπιστεύτηκαν

Επικοινωνία

P&A Consulting

Λ. Ηρακλείου 189

Αθήνα, Νέα Ιωνία, 14231

Τηλ: 2130335166, 2168003800

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 - 17:00

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

 

espa2016

espa2007

antagonistikotita