Αναβάθμιση πολύ μικρών και μικρών Υφιστάμενων Επιχειρήσεων με την Ανάπτυξη των ικανοτήτων τους σε Νέες Αγορές

Αξιολόγηση Χρήστη: 5 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ενεργά
 

Το πρόγραμμα στοχεύει στην βελτίωση της ποιότητας των προσφερόμενων προϊόντων και υπηρεσιών ή στη δημιουργία νέων προϊόντων/υπηρεσιών τα οποία θα καλύπτουν συγκεκριμένες ανάγκες της αγοράς. Επίσης, τα επενδυτικά σχέδια δύνανται να στοχεύουν στην μείωση του κόστους ή την αύξηση της αποτελεσματικότητας των λειτουργικών και παραγωγικών διαδικασιών.

Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
 • Υλικά / Κατασκευές,
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
 • Υγεία.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται οι υφιστάμενες και οι νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

 1. υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι τις 31.12.2015 έχουνκλείσει δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδεκάμηνης διάρκειας.
 2. νέεςεπιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων και έχουν συσταθεί μέχρι 31.12.2015.

Σημείωση: Ποσοστό 10% του προϋπολογισμού της Δράσης θα διατεθεί αποκλειστικά για τις μικρές και πολύ μικρές νέες επιχειρήσεις, ενώ το 90% θα διατεθεί για τις υφιστάμενες μικρές και πολύ μικρές  επιχειρήσεις.

 Οι  προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:

 • να είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια
 • να διαθέτουν μέχρι 31.12.2015 δραστηριότητα σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο Κ.Α.Δ.
 • να διαθέτουν κατά την έγκριση του επενδυτικού σχεδίου τον Κ.Α.Δ. που αφορά στο επενδυτικό σχέδιο, εφόσον αυτός είναι διαφορετικός από τον/τους Κ.Α.Δ. στους οποίους ήδη δραστηριοποιείται η επιχείρηση.  
 • να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος του ανάκτηση ενίσχυσης
 • να λειτουργούν νόμιμα και να μην είναι προβληματική επιχείρηση
 • να λειτουργούν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: επιχειρήσεις εταιρικού / εμπορικού χαρακτήρα (Ανώνυμη Εταιρία, Εταιρία Περιορισμένης Ευθύνης, Ομόρρυθμη Εταιρία ή Ετερόρρυθμη Εταιρία και Ι.Κ.Ε), Ατομικές επιχειρησεις, Συνεταιρισμός, Κοινωνική Συνεταιριστική Επιχείρηση. 
 • να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται από 15.000€ έως 200.000€.  

ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Η χρηματοδότηση καλύπτει το 40%των επιλέξιμών δαπανών και προσαυξάνεται κατά 10%,φτάνοντας στο 50%στην περίπτωσ ηπρόσληψης νέου προσωπικού.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ

Α/Α ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ  ΔΑΠΑΝΗΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ

1

Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντας χώρος
 1. Κτιριακές υποδομές για τη λειτουργία της επιχείρησης
 2. Κτιριακές υποδομές για την προστασία του Περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας
2 Μηχανήματα - Εξοπλισμός
 1. Μηχανολογικός Εξοπλισμός
 2. Εξοπλισμός για την προστασία του Περιβάλλοντος και την εξοικονόμηση ενέργειας
 3. Τεχνολογική αναβάθμιση μέσω της αύξησης της χρήσης ΤΠΕ
 4. Λοιπός εξοπλισμός
3 Άυλες Δαπάνες

3.1. Πιστοποίηση Συστημάτων, Σχεδιασμός και Τυποποίηση

3.2. Προβολή – Προώθηση των επιχειρήσεων σε αγορές στόχους

3.3. Δικαιώματα Τεχνογνωσίας και αξιοποίησή τους για την αποτελεσματικότερη παραγωγή προϊόντων και υπηρεσιών

3.4. Τεχνική και Συμβουλευτική Υποστήριξη / Καθοδήγηση επιχειρήσεων  

4

Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου

ή νέου προσωπικoύ

4.1. Πλήρες Μισθολογικό κόστος υφιστάμενου προσωπικού

4.2. Πλήρες Μισθολογικό κόστος νεοπροσλαμβανόμενου προσωπικού

Σημειώνεται ότι δεν είναι επιλέξιμη η πρόσληψη συζύγων και συγγενών α’ και β’ βαθμού.

Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας των δαπανών ορίζεται η ημερομηνία δημοσίευσης της πρόσκλησης δηλαδή η 11.02.2016.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή των προτάσεων ξεκινάει στις  07/04/2016 και λήγει στις 08/07/2016.

P&A Consulting

Η “PROSPECT & AMBITION CONSULTING” είναι μία δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες, πάνω σε θέματα που αφορούν επενδυτικά προγράμματα και επιδοτήσεις. Ειδικότερα, κύριο αντικείμενό της είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πάνω στις επιχειρήσεις τους μεγιστοποιώντας τα οφέλη τους.

Μάθετε περισσότερα

Μείνετε ενήμεροι. No SPAM!

Επικοινωνία

P&A Consulting

Λ. Ηρακλείου 189

Αθήνα, Νέα Ιωνία, 14231

Τηλ: 2130335166, 2168003800

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 - 17:00

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

 

espa2016

espa2007

antagonistikotita