Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (B' κύκλος)

Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (B' κύκλος)

Αξιολόγηση Χρήστη: 3 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Δημοσιεύτηκε ο προσωρινός κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων για την πρώτη, δεύτερη και τρίτη περίοδο ηλεκτρονικής υποβολής.  

Το πρόγραμμα στοχεύει στην υποστήριξη πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, ανέργων, μισθωτών και αυτοαπασχολούμενων, για την έναρξη/υποστήριξη της άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας συναφούς με την ειδικότητά τους.

Επιδίωξη του προγράμματος είναι η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης των πτυχιούχων και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι:

 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Α: Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, μισθωτοί(πλήρους ή μερικής ή εποχιακής απασχόλησης), υφιστάμενοι επιχειρηματίες που θα συστήσουν νέα εταιρία με ανέργους ή μισθωτούς.
 • ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ Β: Υφιστάμενοι ατομικοί επιχειρηματίες, πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα όπως επίσης καισυνεργασίες μεταξύ αυτών.

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν από τη δράση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 • να διαθέτουν πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ / ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από τον  Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.) ή κάτοχοι αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων, απόΣΑΕΙ ή ΣΑΕΠ. Επίσης, πτυχία από Σχολές Θεάτρου και Χορού αναγνωρισμένες από το Υπ. Πολιτισμού ως τριτοβάθμιες και απόφοιτοι μουσικών εκπαιδευτηρίων αναγνωρισμένων από το Κράτος (το πρώτο πτυχίο θα πρέπει να έχει αποκτηθεί μετά την 1/1/1995).  
 • να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης (αφορά μόνο την κατηγορία των ανέργων)
 • ο μέσος όρος του εισοδήματος επιβολής εισφοράς για τα φορολογικά έτη 2013, 2014 & 2015, να μην υπερβαίνει ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση κατά το φορολογικό έτος 2015 τις 22.000 ευρώ για το ατομικό  εισόδημα  ή τις 35.000 ευρώ για το οικογενειακό εισόδημα (αφορά την κατηγορία Α).                                                                                                                                                                      Για την κατηγορία Β ισχύουν όσα αναφέρονται παραπάνω καθώς επίσης θα πρέπει και o μέσος όρος του συνόλου των ακαθαρίστων εσόδων από επιχειρηματική δραστηριότητα για τα έτη 2013, 2014 & 2015 να μην υπερβαίνει τις 40.000 ευρώ.
 • να δραστηριοποιηθούν ή να δραστηριοποιούνται ήδη επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) και να διαθέτουν μόνο επιλέξιμο/-ους Κ.Α.Δ.  
 • να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια
 • να λειτουργούν νόμιμα.
 • Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου/μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής από την 1/1/2015, εξαιρείται η κατοχή μετοχών εταιρειών εισηγμένων στο Χρηματιστήριο.
 • να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2013 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού:

 • από 5.000 έως 25.000 εύρω στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
 • από 5.000  έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
 • Από 5.000 έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

ΠΟΣΟΣΤO ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% για ολόκληρη την επικράτεια.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Λειτουργικά έξοδα (περιλαμβάνει δαπάνες ενοικίου, ηλεκτρικού, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφωνίας –διαδικτύου, κ.λ.π.) (έως 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης κ.α.) (έως και 20%)  
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (έως και 10%)
 • Προμήθεια αναλωσίμων (έως και 15%)  
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) (έως και 30%)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας (και μέχρι 12.000 €)
 • Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (έως 20%)
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας ( έως 40%) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 5.7.2017.  

Η ηλεκτρονική υποβολή μπορεί να γίνει σε 3 διαφορετικές περιόδους οι οποίες είναι οι εξής:

1η περίοδος υποβολής: Έναρξη  05.07.2017 - Λήξη 09.08.2017

2η περίδος υποβολής:   Έναρξη  06.09.2017 - Λήξη 11.10.2017

3η περίοδος υποβολής: Έναρξη 08.11.2017 - Λήξη 13.12.2017

P&A Consulting

Η “PROSPECT & AMBITION CONSULTING” είναι μία δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες, πάνω σε θέματα που αφορούν επενδυτικά προγράμματα και επιδοτήσεις. Ειδικότερα, κύριο αντικείμενό της είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πάνω στις επιχειρήσεις τους μεγιστοποιώντας τα οφέλη τους.

Μάθετε περισσότερα

Μείνετε ενήμεροι. No SPAM!

Επικοινωνία

P&A Consulting

Λ. Ηρακλείου 189

Αθήνα, Νέα Ιωνία, 14231

Τηλ: 2130335166, 2168003800

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 - 17:00

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

 

espa2016

espa2007

antagonistikotita