Νεοφυής Επιχειρηματικότητα

Αξιολόγηση Χρήστη: 4 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Η διαδικασία υποβολής των αιτήσεων χρηματοδότησης των επιχειρηματικών σχεδίων ολοκληρώθηκε κι έχει δημοσιευθεί ο Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων. Δημοσιεύθηκε η Απόφαση Οριστικής Ένταξης για τα πρώτα 29 επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία βρίσκονται πλέον σε υλοποίηση καθώς και η 1η τροποποίηση αυτής λόγω ένταξης επιπλέον 335 έργων.

Σκοπός της δράσης είναι η στήριξη της ανάπτυξης υγιούς νεοφυούς επιχειρηματικότητας που θα συνδέεται με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

 Για το λόγο αυτό η Δράση στοχεύει:

- Στη δημιουργία πολύ μικρών και μικρών, βιώσιμων επιχειρήσεων με έμφαση σε καινοτόμα επιχειρηματικά σχέδια.

- Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία βιώσιμων νέων θέσεων απασχόλησης

 Οι στρατηγικοί τομείς προτεραιότητας είναι:

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων,
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ),
 • Υλικά / Κατασκευές,
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα,
 • Ενέργεια,
 • Περιβάλλον,
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ,
 • Υγεία - Φάρμακα

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι:

 •   Άνεργοι, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας.
 • Ατομικοί επιχειρηματίες παροχής υπηρεσιών, οι οποίοι είναι ενεργοί επιτηδευματίες χωρίς να έχουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ΄όλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου.

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν από τη δράση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 • να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας (αφορά μόνο την κατηγορία των ανέργων)  
 • να συστήσουν επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. καθώς και κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ή συνεταιρισμό και να διαθέτουν μόνο επιλέξιμο/-ους Κ.Α.Δ.
 • να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια
 • να λειτουργούν νόμιμα.
 • να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.
 • να μην αποκήσουν σχέση μισθωτής εργασίας καθ΄όλη τη διάρκεια του επιχειρηματικού σχεδίου
 • να μην συμμετέχουν με την ιδιότητα του εταίρου / μετόχου σε άλλες επιχειρήσεις οποιασδήποτε νομικής μορφής κατά το χρόνο προδημοσίευσης της Πρόσκλησης, ήτοι 12/10/2015 και μέχρι την ημερομηνία ολοκλήρωσης του επιχειρηματικού σχεδίου.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 15.000 έως 60.000 ευρώ.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% για ολόκληρη την επικράτεια.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Λειτουργικά έξοδα (περιλαμβάνει δαπάνες ενοικίου, ηλεκτρικού, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφωνίας –διαδικτύου, κ.λ.π.) (έως 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης κ.α.) (έως και 8%)  
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (έως και 15%)
 • Προμήθεια αναλωσίμων (έως και 15%) 
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) (έως και 30%)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας (και μέχρι 24.000 €)
 • Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (έως και 30%)
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας ( έως και 40%) 
 • Δαπάνες προετοιμασίας, υποβολής, κατοχύρωσης ή ανανέωσης για αναγνωρισμένο τίτλο βιομηχανικής ή πνευματικής ιδιοκτησίας (έως και 20%).

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή των προτάσεων ξεκινάει στις  17/03/2016 και λήγει στις 24/05/2016.

P&A Consulting

Η “PROSPECT & AMBITION CONSULTING” είναι μία δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες, πάνω σε θέματα που αφορούν επενδυτικά προγράμματα και επιδοτήσεις. Ειδικότερα, κύριο αντικείμενό της είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πάνω στις επιχειρήσεις τους μεγιστοποιώντας τα οφέλη τους.

Μάθετε περισσότερα

Μείνετε ενήμεροι. No SPAM!

Επικοινωνία

P&A Consulting

Λ. Ηρακλείου 189

Αθήνα, Νέα Ιωνία, 14231

Τηλ: 2130335166, 2168003800

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 - 17:00

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

 

espa2016

espa2007

antagonistikotita