Εξωστρέφεια - Ανταγωνιστικότητα των Επιχειρήσεων II

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΕΞΩΣΤΡΕΦΕΙΑ 2

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση της εξωστρεφούς επιχειρηματικότητας υφιστάμενων κυρίως μεταποιητικών Μικρομεσαίων επιχειρήσεων και υπό προϋποθέσεις μεγάλων επιχειρήσεων, ως  βασικής επιλογής για την αναβάθμιση της παραγωγικής βάσης της χώρας προς αγαθά και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας, με ποιότητα, περιβαλλοντική ευαισθησία και ενσωμάτωση γνώσης και καινοτομίας. 

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

 •  Επιλέξιμες προς χρηματοδότηση θεωρούνται οι ακόλουθες κατηγορίες επιχειρήσεων για τις οποίες ισχύουν:

   ΓΕΝΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ 

  Επιλέξιμες είναι οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγμένων δραστηριοτήτων του εμπορίου και των υπηρεσιών οι οποίες περιγράφονται στον πίνακα των επιλέξιμων ΚΑΔ του προγράμματος και οι προϋποθέσεις συμμετοχής είναι οι ακόλουθες:

  • να είναι νέες και υφιστάμενες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες καθώς και μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες έκαναν έναρξη δραστηριοτήτων μέχρι και την 01/08/2012 και έκτοτε λειτουργούν αδιαλείπτως μέχρι την καταληκτική ημερομηνία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.

  • να λειτουργούν με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε. , Ε.Ε. , Ε.Π.Ε. , Α.Ε. , Ι.Κ.Ε., συνεταιρισμοί κερδοσκοπικού χαρακτήρα.

  • να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.

  • να είναι εγκατεστημένες στην Ελληνική επικράτεια

  • να μην είναι προβληματική επιχείρηση

  • να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας.

   ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΤΗΤΑΣ

  Α) Μεμονωμένες πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις, οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγμένων υπηρεσιών και υποβάλλουν προς αξιολόγηση διακριτό και μεμονωένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίες ΑΛΛΑ με χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης (45%).

 • Β) Πολύ μικρές, μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα του εμπορίου και οι οποίες:

  • υποβάλλουν προς αξιολόγηση εκτός από το δικό τους διακριτό και μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον δύο επιλέξιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περίπτωσης Α εκ των οποίων η μια τουλάχιστον να είναι μεταποιητική (ποσοστό επιχορήγησης 55%)

  • υποβάλλουν προς αξιολόγηση διακριτό και μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίες ΑΛΛΑ με χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης (35%).

  Γ) Μεγάλες επιχειρήσεις οι οποίες δραστηριοποιούνται στους τομείς της μεταποίησης, των κατασκευών και επιλεγμένων υπηρεσιών και οι οποίες:

  • υποβάλλουν προς αξιολόγηση εκτός από το δικό τους διακριτό και μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος με τουλάχιστον δύο επιλέξιμες μικρομεσαίες επιχειρήσεις της περίπτωσης Α εκ των οποίων η μια τουλάχιστον να είναι μεταποιητική (ποσοστό επιχορήγησης 55%).

  • υποβάλλουν προς αξιολόγηση διακριτό και μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο χωρίς συνεργασίες ΑΛΛΑ με χαμηλότερο ποσοστό επιχορήγησης (30%)

  Δ) Ομάδες πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων (τουλάχιστον τριών) επιχειρήσεων της περίπτωσης Α οι οποίες υποβάλλουν προς αξιολόγηση εκτός από το δικό τους διακριτό και μεμονωμένο επενδυτικό σχέδιο ΚΑΙ σύμφωνο συνεργασίας κοινών ενεργειών αποκλειστικά για τους σκοπούς του προγράμματος (ποσοστό επιχορήγησης 55%).

  Σημειώνεται ότι σε κάθε σύναψη συνεργασίας βασική προϋπόθεση είναι να συμμετέχει στη συνεργασία μία τουλάχιστον μεταποιητική επιχείρηση και παράλληλα θα πρέπει υποχρεωτικά όλα τα επιμέρους διακριτά επενδυτικά σχέδια να είναι υποβάλλονται στη ίδια περιφέρεια και στον ίδιο εταίρο του ΕΦΕΠΑΕ.

  ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

  Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:

  i) Από 20.000€ έως 200.000€ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που ΔΕΝ εμπίπτουν στους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62, 63, 70.22, 73.11.11, 74.10.1, 74.10.2.,91

  ii) Από 20.000€ έως 100.000€ για επενδυτικά σχέδια επιχειρήσεων που εμπίπτουν στους κωδικούς οικονομικής δραστηριότητας 62, 63, 70.22, 73.11.11, 74.10.1, 74.10.2.,91

  Σημειώνεται ότι το ύψος του προϋπολογισμού του επενδυτικού σχεδίου δεν δύναται να υπερβαίνει το 60% του μέσου όρου του κύκλου εργασιών της επιχείρησης της τελευταίας τριετίας ή τουλάχιστον της μια δωδεκάμηνης πλήρους διαχειριστικής χρήσης που αποτελεί τυπική προϋπόθεση συμμετοχής στο πρόγραμμα. Η προϋπόθεση του ανωτέρω ποσοστού ισχύει για τις προτάσεις που υποβάλλονται από όλες τις επιχειρήσεις, είτε στο πλαίσιο μιας συνεργασίας, είτε μεμονωμένα.

  ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

  Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 15 μήνες από την ημερομηνία υπογραφής της απόφασης ένταξης της επιχείρησης, με δυνατότητα τρίμηνης (3) παράτασης, η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δικαιούχου της ενίσχυσης.

  ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

  Η υποβολή των προτάσεων ξεκινάει στις 05/08/2013 και λήγει στις 21/10/2013.

  ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ

  Α/Α

  ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΔΑΠΑΝΗΣ

  ΜΕΓΙΣΤΟ ΕΠΙΛΕΞΙΜΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ

  1

  Μηχανολογικός και εργαστηριακός εξοπλισμός – Ειδικές εγκαταστάσεις

  50%

  2

  Ενέργειες πληροφορικής / τηλεπικοινωνιών

  30%

  3

  Ενέργειες σχεδιασμού και πιστοποίησης προϊόντων και συσκευασίας / Πιστοποίηση Διαχειριστικών Συστημάτων

  70%

  4

  Ενέργειες προβολής & επικοινωνίας σε αγορές – στόχους

  60%

  5

  Ενέργειες τεχνικής και συμβουλευτικής υποστήριξης

  30% και μέχρι του ποσού των 40.000 €

  6

  Προστασία ή απόκτηση και χρήση πατεντών, πνευματικής ιδιοκτησίας και μεταφορά τεχνογνωσίας

  50%

  7

  Ανάπτυξη εξειδικευμένου προσωπικού και ανθρώπινων πόρων (μόνο για νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις)

  20%

  8

  Λοιπές Δαπάνες (μόνο για νέες πολύ μικρές και μικρές επιχειρήσεις)

  10%

   Η κατανομή του προϋπολογισμού έκαστης πρότασης στις επιλέξιμες δαπάνες, θα πρέπει υποχρεωτικά να τηρεί την εξής σχέση: {(1)+(2)+(3)+(4)+(6)+(7)} > (60%*ΠΥ){attachments}

P&A Consulting

Η “PROSPECT & AMBITION CONSULTING” είναι μία δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες, πάνω σε θέματα που αφορούν επενδυτικά προγράμματα και επιδοτήσεις. Ειδικότερα, κύριο αντικείμενό της είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πάνω στις επιχειρήσεις τους μεγιστοποιώντας τα οφέλη τους.

Μάθετε περισσότερα

Μείνετε ενήμεροι. No SPAM!

Επικοινωνία

P&A Consulting

Λ. Ηρακλείου 189

Αθήνα, Νέα Ιωνία, 14231

Τηλ: 2130335166, 2168003800

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 - 17:00

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

 

espa2016

espa2007

antagonistikotita