Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Α΄ Κύκλος)

Αξιολόγηση Χρήστη: 4 / 5

Αστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια ΕνεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΤΡΕΧΟΥΣΑ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ Α΄ ΚΥΚΛΟΥ

Δημοσιεύθηκε η οριστική απόφαση ένταξης για τα πρώτα 699 επιχειρηματικά σχέδια, τα οποία βρίσκονται πλέον σε υλοποίηση, η 1η τροποποίηση αυτής λόγω ένταξης επιπλέον 673 έργων καθώς και η 2η τροποποίηση αυτής λόγω ένταξης επιπλέον 441 έργων.
Επίσης, δημοσιεύθηκε Συμπληρωματικός Προσωρινός Κατάλογος Δυνητικών Δικαιούχων, ο οποίος περιέχει 1.257 επιλέξιμα επιχειρηματικά σχέδια.

Η προθεσμία υποβολής του φακέλου δικαιολογητικών ένταξης για την κατηγορία Α (Άνεργοι) έληξε την 20/10/2017 και για την κατηγορία Β (Αυτοαπασχολούμενοι) έληξε την 29/9/2017.

 Στόχος της δράσης είναι:

Η μείωση της ανεργίας και η ενίσχυση της αυτοαπασχόλησης πτυχιούχων τριτοβάθμιας εκπαίδευσης σε αντικείμενος συναφές με την ειδικότητά τους

Στην ενίσχυση της απασχόλησης με τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι δυνητικοί δικαιούχοι της δράσης είναι:

 • Άνεργοι πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης.
 • Φυσικά πρόσωπα πτυχιούχοι τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, οι οποίοι ασκούν ήδη συναφή με την ειδικότητά τους επαγγελματική δραστηριότητα και δεν έχουν σχέση μισθωτής εργασίας καθόλη τη διάρκεια υλοποίησης του επιχειρηματικού σχεδίου..

Οι δικαιούχοι που θα ενισχυθούν από τη δράση, θα πρέπει να πληρούν τις ακόλουθες προϋποθέσεις: 

 • να διαθέτουν πτυχίο σχολής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης (ΑΕΙ / ΤΕΙ) ή ισότιμης προς αυτή σχολής, της Ελλάδος ή του εξωτερικού (αναγνωρισμένη από το ν Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π.).
 • να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και κατά την ημερομηνία έναρξης της επιχείρησης (αφορά μόνο την κατηγορία των ανέργων).
 • το συνολικό δηλωθέν εισόδημά τους για το φορολογικό έτος 2015 να μην υπερβαίνει, ανάλογα με την οικογενειακή τους κατάσταση τις 20.000€ για ατομικό εισόδημα ή τις 35.000€ για το οικογενειακό εισόδημα.   
 • να δραστηριοποιηθούν επαγγελματικά σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους (τίτλο σπουδών) συστήνοντας επιχειρήσεις αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές: ατομική επιχείρηση, Ο.Ε., Ε.Ε., Ε.Π.Ε., Ι.Κ.Ε. καθώς και κοινωνική συνεταιριστική επιχείρηση ή συνεταιρισμό και να διαθέτουν μόνο επιλέξιμο/-ους Κ.Α.Δ (αφορά την κατηγορία των ανέργων) . Για τους ήδη αυτοαπασχολούμενους πτυχιούχος, θα πρέπει μέχρι 11.02.2016 να δραστηριοποιούνται επαγγελματικά ως ατομικές επιχειρήσεις σε δραστηριότητα συναφή με την ειδικότητά τους σε έναν τουλάχιστον επιλέξιμο ΚΑΔ.    
 • να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια
 • να λειτουργούν νόμιμα.
 • να μην έχουν ενταχθεί σε συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα από την 1.01.2012 μέχρι και την μέχρι και την ημερομηνία υποβολή της αίτησης. Εξαιρείται η συμμετοχή σε συγχρηματοδοτούμενες δράσεις κατάρτισης.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού:

 • από 5.000 έως 25.000 εύρω στην περίπτωση ενός ατόμου που ανοίγει ατομική επιχείρηση.
 • από 5.000  έως 40.000 ευρώ για συνεργατικά σχήματα δύο ατόμων.
 • Από 5.000 έως 50.000 ευρώ για συνεργασίες τριών ή περισσοτέρων ατόμων.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% για ολόκληρη την επικράτεια.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ - ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Λειτουργικά έξοδα (περιλαμβάνει δαπάνες ενοικίου, ηλεκτρικού, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφωνίας –διαδικτύου, κ.λ.π.) (έως 60% του επιλέξιμου προϋπολογισμού)
 • Δαπάνες για αμοιβές τρίτων (νομική, συμβουλευτική, λογιστική υποστήριξη, σύνταξη και παρακολούθηση επιχειρηματικού σχεδίου, εξειδικευμένα σεμινάρια επαγγελματικής κατάρτισης κ.α.) (έως και 20%)  
 • Δαπάνες προβολής, δικτύωσης και συμμετοχής σε εκθέσεις (έως και 10%)
 • Προμήθεια αναλωσίμων (έως και 15%)  
 • Ασφαλιστικές εισφορές δικαιούχου (επιχειρηματία / εταίρων) (έως και 30%)
 • Μισθολογικό κόστος για νέα/ες θέση/εις εργασίας (και μέχρι 12.000 €)
 • Αποσβέσεις παγίων / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού (έως 20%)
 • Αγορά / Χρηματοδοτική μίσθωση εξοπλισμού / Διαμόρφωση εσωτερικού χώρου μικρής κλίμακας ( έως 40%) 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η υποβολή των προτάσεων ξεκινάει στις  08/03/2016 και λήγει στις 10/05/2016.

P&A Consulting

Η “PROSPECT & AMBITION CONSULTING” είναι μία δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες, πάνω σε θέματα που αφορούν επενδυτικά προγράμματα και επιδοτήσεις. Ειδικότερα, κύριο αντικείμενό της είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πάνω στις επιχειρήσεις τους μεγιστοποιώντας τα οφέλη τους.

Μάθετε περισσότερα

Μείνετε ενήμεροι. No SPAM!

Επικοινωνία

P&A Consulting

Λ. Ηρακλείου 189

Αθήνα, Νέα Ιωνία, 14231

Τηλ: 2130335166, 2168003800

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 - 17:00

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

 

espa2016

espa2007

antagonistikotita