Επιχειρηματικότητα Νέων με Έμφαση στην Καινοτομία

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣκοπός του προγράμματος είναι η προώθηση ανέργων νέων στην απασχόληση μέσω της οικονομικής ενίσχυσης επιχειρηματικών πρωτοβουλιών, με έμφαση στην καινοτομία.

Καινοτοµία ορίζεται ως «η εφαρµοσµένη χρήση της γνώσης µε σκοπό την παραγωγή ή/και παροχή νέων ή ουσιαστικά βελτιωµένων προϊόντων, διαδικασιών ή/και υπηρεσιών που βρίσκουν άµεσης παραγωγικής, χρηστικής ή/και εµπορικής εφαρµογής».

Εναλλακτικά µπορεί να ορισθεί ότι η καινοτοµία συνίσταται στην παραγωγή, την αφοµοίωση και την εκµετάλλευση µε επιτυχία των νέων επιτευγµάτων ή ιδεών στον οικονοµικό και κοινωνικό τοµέα.

Μια Καινοτόµα ∆ράση µπορεί να είναι ριζοσπαστική ή σταδιακή (ανάλογα µε τις αλλαγές σε υφιστάµενες λειτουργίες µιας επιχείρησης) και µπορεί να αναφέρεται σε ένα νέο προϊόν ή µια νέα υπηρεσία, στους τρόπους παραγωγής τους ή στην τεχνολογία που χρησιµοποιείται, όπως και στην διοικητική δοµή ενός οργανισµού (εσωτερικά ή εξωτερικά σε σχέση µε τους πελάτες ή καταναλωτές).

Ενδεικτικά αναφέρονται: οι νέες µέθοδοι στην παρασκευή τελικών και άλλων προϊόντων/υπηρεσιών µε νέες πρώτες ύλες, η χρήση νέων φιλικών προς το περιβάλλον υλικών, τα προϊόντα βιοτεχνολογίας, οι τεχνολογίες αισθητήρων, τα προϊόντα για την παροχή προστασίας του χρήστη, τα νέα είδη υπηρεσιών πιστοποίησης, ο ψηφιακός χειρισµός προϊόντων, οι ηλεκτρονικοί κατάλογοι, οι υ̟ηρεσίες βιοµηχανικού σχεδιασµού πρωτότυπου προϊόντος / διεργασίας / παροχής υπηρεσίας, η ανάπτυξη και ̟προχή υπηρεσιών εξοµοίωσης και µοντελοποίησης, η παροχή νέων εφαρµογών και προγραµµάτων πολυµέσων, η εφαρµογή τηλεµατικής και ψηφιακών συστηµάτων µετάδοσης, κ.λ.π.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Η Δράση «Επιχειρηματικότητα νέων με έμφαση στην καινοτομία», αφορά στην ίδρυση νέων επιχειρήσεων από ανέργους νέους ηλικίας έως 35 ετών, για τους οποίους συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

  • Να έχουν την ιδιότητα του ανέργου (διαθέτοντας δελτίο ανεργίας σε ισχύ µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ) και να έχουν ωφεληθεί από τη διαδικασία της εξατοµικευµένης παρέµβασης.

  • Να έχουν παρακολουθήσει και ολοκληρώσει σεµινάριο επιχειρηµατικότητας σε Κέντρο Προώθησης της Α̟ασχόλησης (ΚΠΑ2) του ΟΑΕ∆ µέχρι και την προηγούµενη της ηµεροµηνίας έναρξης της δραστηριότητάς τους στη ∆ΟΥ.

  • Να έχουν ελληνική υπηκοότητα ή υπηκοότητα άλλου Κράτους – Μέλους της Ε.Ε. ή να είναι οµογενείς που έχουν δικαίωµα διαµονής και απασχόλησης στη χώρα µας.

  • Να διαθέτουν αριθµό φορολογικού µητρώου (ΑΦΜ) και (οι άντρες υποψήφιοι) να έχουν εκπληρώσει ή νόµιµα απαλλαγεί από τις στρατιωτικές τους υποχρεώσεις.

  • Να έχουν συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας τους και να είναι μέχρι 35 ετών.

  • Η έναρξη δραστηριότητας στη ∆ΟΥ θα πρέπει να έχει πραγµατο̟οιηθεί από την ηµεροµηνία δηµοσίευσης του προγράµµατος στην Εφηµερίδα της Κυβέρνησης και µετά. Στο πρόγραµµα δύναται να υποβάλλουν αίτηση υπαγωγής και άνεργοι που δεν έχουν προβεί σε έναρξη δραστηριότητας, µε την προϋπόθεση ότι θα προβούν σε έναρξη στη ∆ΟΥ το αργότερο εντός δύο (2) µηνών από την γνωστοποίηση της θετικής αξιολόγησης (προέγκριση) της αίτησης – επιχειρηµατικού τους σχεδίου από την Τριµελή Επιτροπή Αξιολόγησης.

  • ∆ύναται να υπαχθούν στο πρόγραµµα ατοµικές επιχειρήσεις καθώς επίσης και µέλος (µε την προϋπόθεση ότι µετέχει µε ποσοστό τουλάχιστον 51% στο εταιρικό κεφάλαιο):

              - Οµόρρυθµης Εταιρίας (Ο.Ε.)

              - Ετερόρρυθµης Εταιρίας (Ε.Ε.), µόνο για το οµόρρυθµο µέλος της

              - Εταιρίας Περιορισµένης Ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και

              - Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρίας (Ι.Κ.Ε.)

               Το ποσοστό συµµετοχής δεν µπορεί να µεταβληθεί κάτω του ελαχίστου (51%) καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράµµατος.

Κατά τη διάρκεια του προγράμματος, οι ενταγμένοι ΝΕΕ θα πρέπει να έχουν υποχρεωτικά ολοκληρώσει πρόγραμμα συμβουλευτικής υποστήριξης (mentoring) όπως αυτό ορίζεται στο Σχέδιο Δράσης Στοχευμένων Παρεμβάσεων για την Ενίσχυση της Απασχόλησης και της Επιχειρηματικότητας των Νέων του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας – Γενική Γραμματεία Διαχείρισης Κοινοτικών και άλλων Πόρων.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Το ποσό της επιχορήγησης για κάθε νέο ελεύθερο επαγγελµατία που υπάγεται στο πρόγραµµα καθορίζεται στα 10.000,00 € για τις 11 Περιφέρειες της χώρας (εκτός οι περιοχές Ν. Αιγαίου και Στερεά Ελλάδας).

Η διάρκεια της επιχορήγησης ορίζεται σε δώδεκα (12) µήνες.

Η πρώτη δόση, ύψους 4.000 ευρώ καταβάλλεται µετά την έκδοση της απόφασης υπαγωγής και τα υπόλοιπα 6.000 ευρώ σε δύο (2) ισόποσες δόσεις των 3.000 ευρώ η κάθε µία, καταβαλλόµενη µετά τη λήξη κάθε εξαµήνου από την υπαγωγή και αφού θα έχει πραγµατοποιηθεί τουλάχιστον ένας επιτόπιος έλεγχος κατά το ενδιάµεσο χρονικό διάστηµα του εκάστοτε εξαµήνου, όπου και διαπιστώνεται η κανονική λειτουργία της επιχείρησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα υποβάλλονται με ηλεκτρονικό τρόπο από 21/07/2014 έως 21/08/2014.

Για περισσότερες πληροφορίες, επικοινωνήστε με την εταιρεία μας.{attachments}

P&A Consulting

Η “PROSPECT & AMBITION CONSULTING” είναι μία δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες, πάνω σε θέματα που αφορούν επενδυτικά προγράμματα και επιδοτήσεις. Ειδικότερα, κύριο αντικείμενό της είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πάνω στις επιχειρήσεις τους μεγιστοποιώντας τα οφέλη τους.

Μάθετε περισσότερα

Μείνετε ενήμεροι. No SPAM!

Επικοινωνία

P&A Consulting

Λ. Ηρακλείου 189

Αθήνα, Νέα Ιωνία, 14231

Τηλ: 2130335166, 2168003800

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 - 17:00

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

 

espa2016

espa2007

antagonistikotita