Μέτρο 123 Α - Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

123A

Στόχος του ανωτέρω μέτρου είναι η ενίσχυση επενδύσεων :

Α) που βελτιώνουν τις συνολικές επιδόσεις των επιχειρήσεων που επενδύουν στη μεταποίηση και εμπορία των γεωργικών προϊόντων, συμβάλλοντας στην αύξηση της ανταγωνιστικότητας και της προστιθέμενης αξίας τους, καθώς και

Β) κατά το πλείστον συμβάλλουν :

 

I. στη βελτίωση της ανταγωνιστικότητας συγκεκριμένων βασικών κλάδων γεωργικής παραγωγής (π.χ. μέσω της κάλυψης της ελλειμματικότητας στη μεταποιητική υποδομή σε επίπεδο νομού ή περιφέρειας, στη σύναψη ιδιωτικών συμφωνητικών με παραγωγούς κ.λπ.),

II. στην αύξηση της προστιθέμενης αξίας των παραγόμενων προϊόντων των στηριζόμενων επιχειρήσεων, με την εισαγωγή νέων τεχνολογιών, καινοτομίας, τήρησης σύγχρονων κανόνων ασφάλειας τροφίμων για την προστασία του καταναλωτή καθώς και με την προώθηση της χρήσης ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές για την κάλυψη των αναγκών των μονάδων,

III. στη βελτίωση της προστασίας του περιβάλλοντος, τη βελτίωση της δημόσιας υγείας, στη βελτίωση της υγιεινής και προστασίας του καταναλωτή καθώς και στη βελτίωση και την παρακολούθηση των υγειονομικών συνθηκών και της καλής διαβίωσης των ζώων.

IV. στη διάνοιξη νέων ευκαιριών εξεύρεσης αγορών (π.χ. αύξηση πωλήσεων, εξαγωγική δραστηριότητα) για τα γεωργικά προϊόντα.

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

∆ικαιούχοι ενίσχυσης είναι πολύ µικρές, µικρές, µεσαίες & µεγάλες επιχειρήσεις και συγκεκριµένα: Ατοµικές Επιχειρήσεις και τα Νοµικά Πρόσωπα Ιδιωτικού ∆ικαίου (ΑΕ, ΕΠΕ, ΟΕ, ΕΕ., ΙΚΕ Προσωπικές εταιρείες του εµπορικού νόµου, Αγροτικές Συνεταιριστικές Οργανώσεις κάθε βαθµίδας, Συνεταιριστικές Επιχειρήσεις, ∆ηµοτικές

Επιχειρήσεις) για τις οποίες συντρέχουν αθροιστικά οι παρακάτω προϋποθέσεις:

 •  να μη βρίσκονται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκαστική διαχείριση,
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος τους ανάκτηση ενίσχυσης για παραβάσεις σε ομοειδείς δραστηριότητες,
 • να μην είναι προβληματικές επιχειρήσεις
 • να τηρούν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Φ.Α.Σ.,
 • να υποβάλλουν στα επενδυτικά σχέδιά τους δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους,
 • να καταδεικνύουν τη φερεγγυότητα και την οικονομική τους βιωσιμότητα,
 • να περιγράφουν εκτενώς και με σαφήνεια τον τρόπο κάλυψης της ιδίας συμμετοχής, με ίδια κεφάλαια ή και δανεισμό. Σημειώνεται ότι το ύψος των ιδίων κεφαλαίων δεν μπορεί να είναι μικρότερο του 25% του αιτούμενου κόστους πραγματοποίησης της επένδυσης,
 • να μη λειτουργούν υπό την μορφή της κοινωνίας, εταιρειών αστικού δικαίου και κοινοπραξίας,
 • να έχουν συσταθεί πριν την ημερομηνία υποβολής της αίτησης ενίσχυσης.

ΤΟΜΕΙΣ ΕΝΙΣΧΥΣΗΣ

Στα πλαίσια του προγράµµατος θα ενισχυθούν επενδύσεις στους ακόλουθους τοµείς:

 • Κρέας, µε επενδύσεις σε σφαγειοτεχνική υποδοµή, κυρίως εκσυγχρονισµούς και ιδρύσεις µικρών σφαγείων σε νησιωτικές περιοχές, µονάδες τεµαχισµού – τυποποίησης και παραγωγής κρεατοσκευασµάτων και µονάδες αδρανοποίησης παραπροϊόντων και υποπροϊόντων σφαγής (rendering).

 • Γάλα, µε επενδύσεις σε τυροκοµεία, µονάδες παραγωγής γιαούρτης και λοιπών ζυµούµενων προϊόντων γάλακτος, µονάδες αξιοποίησης παραπροϊόντων (τυρόγαλα), µονάδες επεξεργασίας γάλακτος.

 • Αυγά – Πουλερικά, µε επενδύσεις σε µονάδες τυποποίησης και συσκευασίας αυγών , µονάδες για παραγωγή νέων προϊόντων µε βάση τα αυγά, πτηνοσφαγεία, µονάδες τεµαχισµού – τυποποίησης και µεταποίησης κρέατος πουλερικών – κουνελιών.

 • Μέλι, µε επενδύσεις σε µονάδες τυποποίησης – επεξεργασίας – µεταποίησης - συσκευασίας µελιού, µονάδες για παραγωγή σακχαρωδών προϊόντων µε βάση το µέλι.

 • Σηροτροφία και άλλα είδη, µε επενδύσεις σε µονάδες αναπήνισης κουκουλιών και µονάδες µεταποίησης σαλιγκαριών.

 • ∆ηµητριακά, µε επενδύσεις σε µονάδες αποφλοίωσης - επεξεργασίας – τυποποίησης ρυζιού, αποθηκευτικούς χώρους δηµητριακών, ξηραντήρια δηµητριακών, κ.λπ.

 • Ελαιούχα προϊόντα, µε επενδύσεις σε ελαιοτριβεία κυρίως για εκσυγχρονισµούς και συγχωνεύσεις, τυποποιητήρια - συσκευαστήρια ελαιολάδου, κ.λπ.

 • Οίνος, µε επενδύσεις κυρίως για εκσυγχρονισµούς και συγχωνεύσεις οινοποιείων και ιδρύσεις µόνο σε ορισµένες περιπτώσεις.

 • Οπωροκηπευτικά, µε επενδύσεις κυρίως σε επίπεδο εµπορίας, µεταποίησης οπωροκηπευτικών καθώς επίσης και σε επίπεδο µονάδων επεξεργασίας, τυποποίησης βρώσιµων ελιών.

 • Άνθη, µε επενδύσεις σε επίπεδο τυποποίησης και εµπορίας ανθέων.

 • Ζωοτροφές, µε επενδύσεις κυρίως, µονάδων παραγωγής ζωοτροφών οικιακών ζώων, παραγωγής πλήρων τυποποιηµένων µιγµάτων ζωοτροφών, αποθηκευτικών χώρων ζωοτροφών, κ.λπ.

 • Σπόροι και πολλαπλασιαστικό υλικό, µε επενδύσεις σε µονάδες επεξεργασίας και τυποποίησης σπόρων και πολλαπλασιαστικού υλικού.

 • Φαρµακευτικά και αρωµατικά φυτά, µε επενδύσεις σε µονάδες τυποποίησης και επεξεργασίας αρωµατικών και φαρµακευτικών φυτών.

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ – ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΠΙΔΟΤΗΣΗΣ

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού από 100.000 € έως 10.000.000 €

Το ποσοστό επιχορήγησης καλύπτει έως 65% ανάλογα με την περιοχή και το µέγεθος της επιχείρησης.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

Οι δαπάνες για τις οποίες δύναται να παρέχεται ενίσχυση αφορούν:

 1. Την διαµόρφωση του περιβάλλοντος χώρου.

 2. Την κατασκευή ή την βελτίωση ακινήτων.

 3. Την προµήθεια και εγκατάσταση νέου µηχανολογικού εξοπλισµού συµπεριλαµβανοµένου και του λογισµικού πληροφορικής και του εξοπλισµού των εργαστηρίων στο βαθµό που εξυπηρετεί την λειτουργία της µονάδας.

 4. Τις εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισµού όχι ως µεµονωµένη δράση αλλά ως τµήµα της συνολικής επένδυσης.

 5. Την αγορά καινούργιων οχηµάτων – ισοθερµικών βυτίων, αναγκαίων για την µεταφορά του γάλακτος προς τον χώρο τυποποίησης – µεταποίησης, καθώς και την αγορά καινούργιων οχηµάτων ψυγείων µόνο για τα νησιά του Αιγαίου και του Ιονίου.

 6. Τα γενικά έξοδα, όπως αµοιβές µηχανικών, και συµβούλων, δαπάνες για µελέτες σκοπιµότητας, δαπάνες για τη δηµιουργία αναγνωρίσιµου σήµατος (ετικέτας) του προϊόντος, απόκτηση διπλωµάτων ευρεσιτεχνίας, έρευνα αγοράς για τη διαµόρφωση της εικόνας του προϊόντος (συσκευασία, επισήµανση) και άδειες πέραν των παραπάνω δαπανών και µέχρι ορίου 5% του συνόλου του προϋπολογισµού.

 7. Την απόκτηση πιστοποιητικών ποιότητας από αρµόδιους οργανισµούς (ISO, HACCP κλπ).

 8. Την αγορά telex, fax τηλεφωνικών εγκαταστάσεων, δικτύων ενδοεπικοινωνίας και ηλεκτρονικών υπολογιστών (συµπεριλαµβανοµένης της επεξεργασίας κειµένων, software telescripteurs) και συστηµάτων ασφαλείας των εγκαταστάσεων.

Σημείωση: Επιλέξιµες θεωρούνται οι δαπάνες που θα εκτελεσθούν από την ηµεροµηνία υποβολής του πλήρους φακέλου της αίτησης ενίσχυσης στη ∆ιεύθυνση Προγραµµατισµού και Γ.∆. και η οποία υπολογίζεται ως ηµεροµηνία έναρξης εργασιών.

Κατ’ εξαίρεση συνυπολογίζονται στο ενισχυόµενο κόστος, ακόµα και αν έχουν πραγµατοποιηθεί σε χρόνο πριν την υποβολή της αίτησης ενίσχυσης, οι αµοιβές µηχανικών και αρχιτεκτόνων και οι δαπάνες για την άδεια κατασκευής και εκπόνησης της οικονοµοτεχνικής µελέτης υπό την προϋπόθεση υπαγωγής της αίτησης ενίσχυσης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Οι αιτήσεις εκδήλωσης ενδιαφέροντος για υπαγωγή στο πρόγραμμα υποβάλλονται από 30/12/2013 και έως εξαντλήσεως του προϋπολογισμού.{attachments}

P&A Consulting

Η “PROSPECT & AMBITION CONSULTING” είναι μία δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες, πάνω σε θέματα που αφορούν επενδυτικά προγράμματα και επιδοτήσεις. Ειδικότερα, κύριο αντικείμενό της είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πάνω στις επιχειρήσεις τους μεγιστοποιώντας τα οφέλη τους.

Μάθετε περισσότερα

Μείνετε ενήμεροι. No SPAM!

Επικοινωνία

P&A Consulting

Λ. Ηρακλείου 189

Αθήνα, Νέα Ιωνία, 14231

Τηλ: 2130335166, 2168003800

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 - 17:00

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

 

espa2016

espa2007

antagonistikotita