Νέο αναμενόμενο πρόγραμμα που θα βγει μέσα στον επόμενο μήνα

Ολοκληρωμένη Παρέμβαση για τη στήριξη της Γυναικείας Απασχόλησης μέσω Ενίσχυσης της Επιχειρηματικότητας

γυαικεια επιχειρηματικοτητα 2 Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρηματικών σχεδίων που θα αναληφθούν από άνεργες γυναίκες. Με τον τρόπο αυτό η παρέμβαση θα συνεισφέρει τόσο στην ενίσχυση της επιχειρηματικότητας, όσο και στην ενίσχυση της γυναικείας απασχόλησης και της αντίστοιχης μείωσης του υψηλού ποσοστού της ανεργίας των γυναικών.

Στο πλαίσιο αυτό ενισχύονται οι παρακάτω δυο υποδράσεις:

Υποδράση 1 : “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυναικείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 18 – 35 ετών”

Υποδράση 2: “Ολοκληρωμένη παρέμβαση για τη στήριξη της γυνακείας απασχόλησης μέσω ενίσχυσης της επιχειρηματικότητας για γυναίκες 26 – 64 ετών”

 ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Δικαιούχοι της Δράσης είναι γυναίκες 18 – 64 ετών άνεργες ή απειλούμενες από ανεργία που προσδιορίζονται ως εξής:

– έχουν την ιδιότητα της ανέργου: δελτίο ανεργίας σε ισχύ την ημερομηνία έναρξης της επιχειρηματικής τους δραστηριότητας για όσες έχουν κάνει έναρξη και δελτίο ανεργίας σε ισχύ κατά την υποβολή της πρότασης και μέχρι την έναρξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας, για όσες δεν έουν ιδρυθεί ακόμα ή βεβαίωση από τον Ο.Α.Ε.Δ. ότι είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων ή  

– απειλούνται από ανεργία: π.χ. εργαζόμενες σε επιχειρήσεις που βρίσκονται σε επίσχεση εργασίας ή έχουν υπαχθεί   στο άρθρο 99 κατά τη διάρκεια της τελευταίας τριετίας κλπ

– αυτοαπασχολούμενες ασφαλισμένες σε οικείους ασφαλιστικούς φορείς με εισόδημα χαμηλότερο από το εισοδηματικό όριο φτώχειας.

Οι επιχειρήσεις που θα δημιουργηθούν από τους δικαιούχους της δράσης, θα πρέπει να πληρούν της ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • να έχουν συσταθεί μετά την 01/09/2012 και έως την ημερομηνία που θα ορισθεί στην απόφαση ένταξης
 • να έχουν συσταθεί με μια από τις επιλέξιμες νομικές μορφές: νέων ατομικών επιχειρήσεων, νέων προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε., Ε.Ε.), νέων αστικών συνεταιρισμών και νέων κοινωνικών επιχειρήσεων
 • να διαθέτουν μόνο επιλέξιμο/-ους Κ.Α.Δ.
 •  να βρίσκονται εγκατεστημένες και να δραστηριοποιούνται στην Ελληνική Επικράτεια
 • να λειτουργούν νόμιμα

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού:

 • από 10.000 ευρώ έως 20.000 ευρώ για επενδυτικά σχέδια που δραστηριοποιούνται σε όλους τους επιλέξιμους κλάδους οικονομικών δραστηριοτήτων.

Σε περίπτωση που η πρόταση προβλέπει τη δημιουργία νέας/νέων θέσης/θέσεων εργασίας ο ανώτατος επιλέξιμος προϋπολογισμός δύναται να ανέλθει μέχρι του ποσού των 32.000 ευρώ.

Η νέα ή οι νέες θέσεις εργασίας θα πρέπει να δημιουργηθεί /-ούν στο χρονικόδιάστημα από 01/09/2012 έως και την ημερομηνία που ορίζεται στην απόφαση ένταξης και να διατηρηθεί για τουλάχιστον δώδεκα (12) μήνες από την ημερομηνία πρόσληψης. Η/οι νεοπροσλαμβανόμενη/ες θα πρέπει να διαθέτει/ουν δελτίο ανεργίας σε ισχύ ή να πληροί/ούν κάποια από τις άλλες προϋποθέσεις επιλεξιμότητας των δικαιούχων (απειλούμενη από εργασία κ.λ.π.) όπως προσδιορίζεται παραπάνω.

ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ 

Το ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 100% για τις οκτώ (8) περιφέρειες Αμιγούς Στόχου Σύγκλισης: Κρήτη, Ιόνια Νησιά, Β. Αιγαίο, Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, Ήπειρος, Θεσσαλία, Δυτική Ελλάδα και Πελοπόννησος.

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Ενοίκια
 • Λογαριασμοί ΔΕΚΟ (περιιλαμβάνει δαπάνες ηλςκτρικού, ύδρευσης, θέρμανσης, τηλεφωνίας – διαδικτύου, ασφαλιστικές εισφορές επιχειρηματία κ.λ.π.)
 • Δαπάνες ίδρυσης επιχείρησης (π.χ. εγγραφή σε Επιμελητήρια, έναρξη στην Εφορία, κ.λ.π.)
 • Έξοδα προβολής και διαφήμισης
 • Δαπάνες σύνταξης και παρακολούθησης επιχειρηματικού σχεδίου
 • Δαπάνες κατάρτισης
 • Αποσβέσεις παγίων
 • Δαπάνες αγοράς πρώτων υλών και ενδιάμεσων προϊόντων 
 • Νέα θέση εργασίας – 1ΕΜΕ- (μέχρι 12.000 ευρώ)

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται σε 18 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης.

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ 

Η υποβολή των προτάσεων ξεκινάει την 01/03/2013 και λήγει στις 05/04/2013. {attachments}

Δείτε επίσης