Νέο αναμενόμενο πρόγραμμα που θα βγει μέσα στον επόμενο μήνα

Ποιοτικός Εκσυγχρονισμός

ΣΤΟΧΟΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Η Δράση στοχεύει στον εκσυγχρονισμό υφιστάμενων μεσαίων επιχειρήσεων.

Ως μεσαία επιχείρηση λογίζεται η επιχείρηση η οποία:

– είτε απασχολεί τουλάχιστον 50 και σε κάθε περίπτωση λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ,

– είτε απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζόμενους και ο ετήσιος κύκλος εργασιών κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 50 εκατ. ευρώ ή/και το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού κυμαίνεται μεταξύ 10 εκατ. ευρώ και 43 εκατ. ευρώ.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Οι επιχειρήσεις για να συμμετέχουν θα πρέπει:

 • Μέχρι 31.12.17 να έχουν κλείσει τουλάχιστον τρεις (3) πλήρεις διαχειριστικές χρήσεις
 • Να διαθέτουν την ιδιότητα της μεσαίας επιχείρησης 
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας όλες τις απαραίτητες άδειες λειτουργίας
 • Να υποβάλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

 

ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Στο πλαίσιο του συγκεκριμένου προγράμματος χρηματοδοτούνται έργα συνολικού προϋπολογισμού:

 • από 50.000 €  έως 400.000 €.

 

ΠΟΣΟΣΤO ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

Το συνολικό ποσοστό ισοδύναμης Δημόσιας Χρηματοδότησης ανέρχεται στο 50% για ολόκληρη την επικράτεια.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ  ΔΑΠΑΝΕΣ

 1. Μηχανήματα – εξοπλισμός μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 2. Συστήματα πιστοποίησης – διαχείρισης ποιότητας, σχεδιασμός, τυποποίηση και πιστοποίηση προϊόντων μέχρι 100% του επενδυτικού σχεδίου
 3. Μεταφορικά μέσα
 4. Σύνταξη και παρακολούθηση του επενδυτικού σχεδίου
 5. Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό)

 

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Η διάρκεια υλοποίησης των επιχειρηματικών σχεδίων ορίζεται σε 24 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης.

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής ορίζεται στις 27.6.2018 και μέχρι εξαντλήσεως του προϋπολογισμού

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΟΙ ΤΟΜΕΙΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑΣ

 • Αγροδιατροφή / Βιομηχανία Τροφίμων
 • Ενέργεια
 • Εφοδιαστική Αλυσίδα
 • Πολιτιστικές και Δημιουργικές Βιομηχανίες (ΠΔΒ)
 • Περιβάλλον
 • Τουρισμός
 • Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνίας ΤΠΕ
 • Υγεία
 • Υλικά – Κατασκευές

 

 

Δείτε επίσης