Ενίσχυση επιχειρήσεων στο πλαίσιο των ΠΕΠ του ΕΣΠΑ

Αστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια ΑνενεργάΑστέρια Ανενεργά
 

ευρώ

Στόχος της δράσης είναι η ενίσχυση επιχειρήσεων για την υλοποίηση επενδύσεων προσανατολισμένων στην καινοτομία, το περιβάλλον και τις τεχνολογίες πληροφορικής και η απευθείας τόνωση του επιχειρείν σε συνθήκες κρίσης. Επιπλέον με τη συγκεκριμένη χρηματοδότηση επιδιώκεται και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς η ενίσχυση κατευθύνεται και σε υπό σύσταση επιχειρήσεις.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στο πλαίσιο της παρούσας ενισχύονται υφιστάμενες, νέες και υπό σύσταση επιχειρήσεις σύμφωνα με τα παρακάτω:

1. υφιστάμενες επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις οι οποίες μέχρι τις 31.12.2011 έχουν κλείσει δύο ή περισσότερες κλεισμένες διαχειριστικές χρήσεις τουλάχιστον δωδκάμηνης διάρκειας.
2. νέες – υπό σύσταση επιχειρήσεις: οι επιχειρήσεις οι οποίες δεν εμπίπτουν στην ως άνω κατηγορία των υφιστάμενων.
Οι παρεχόμενες ενισχύσεις αφορούν όλες τις θεματικές ενότητες – Μεταποίηση, Εμπόριο, Τουρισμός, Υπηρεσίες – ενώ οι  προϋποθέσεις συμμετοχής των δυνητικών δικαιούχων των ενισχύσεων, είναι οι ακόλουθες:
 • να είναι εγκατεστημένες ή να προτίθεται να εγκαταστααθούν στην Ελληνική επικράτεια
 • να υλοποιήσουν το επενδυτικό σχέδιο σε έναν ή περισσότερους επιλέξιμους ΚΑΔ της ίδιας Θεματικής Ενότητας 
 • οι επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την υποβολή της επενδυτικής πρότασης ενώ οι υπό σύσταση επιχειρήσεις να διαθέτουν τον/τους δηλούμενο/ους ΚΑΔ πριν την πρώτη εκταμίευση επιχορήγησης 
 • να είναι Μικρομεσαίες Επιχειρήσεις 
 • να μην βρίσκεται υπό πτώχευση, εκκαθάριση ή αναγκστική διαχείριση
 • να μην εκκρεμεί σε βάρος του ανάκτηση ενίσχυσης
 • να λειτουργούν νόμιμα, δηλαδή να έχουν την κατά περίπτωση εν ισχύ άδεια λειτουργίας ή την υποβληθείσα στον αρμόδιο φορέα αίτηση ανανέωσης αυτής ή πιστοποιητικό από το αρμόδιο Επιμελητήριο σε περίπτωση που βάσει νόμου δεν απαιτείται άδεια λειτουργίας. 
 • να μην είναι προβληματική επιχείρηση 
 • να λειτουργούν ή να προτίθενται να λειτουργήσουν αποκλειστικά με μία από τις ακόλουθες μορφές επιχειρήσεων:  ατομική επιχείρηση, Ο.Ε. , Ε.Ε. , Ε.Π.Ε. , Α.Ε. , Ι.Κ.Ε.
 • να τηρούν ή να δεσμευτούν ότι θα τηρήσουν βιβλία Β' ή Γ' κατηγορίας του Κ.Β.Σ.
 • να διαθέτουν ή να δεσμευθούν ότι θα μεριμνήσουν για τις κατάλληλες υποδομές με σκοπό την ελαχιστοποίηση των εμποδίων πρόσβασης ατόμων με αναπηρία, όπου αυτό είναι απαραίτητο και αναγκαίο. Ως υποδομές νοούνται τόσο οι κτιριακές υποδομές όσο και οι ηλεκτρονικές εφαρμογές που απευθύνονται στο πελατειακό κοινό (π.χ. ιστοσελίδες και λοιπές ηλεκτρονικές εφαρμογές όπως ηλεκτρονικά σημεία πληροφόρησης ή/και εξυπηρέτησης κ.λ.π.) 
 • Εφόσον αιτηθούν λειτουργικές δαπάνες, θα πρέπει ο κύριος μέτοχος της επιχείρησης να μην έχει κλείσει κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο επιχείρηση που δραστηριοποιείται στην ίδια σχετική αγορά ή σε όμορες αγορές. 
ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ
 
Ο επιχορηγούμενος προϋπολογισμός κάθε πρότασης δυνητικού δικαιούχου ενίσχυσης κυμαίνεται:
i) Από 30.000€ έως 300.000€ για την θεματική ενότητα «Μεταποίηση»
ii) Από 20.000€ έως 300.000€ για την θεματική ενότητα «Τουρισμός»
iii) Από 20.000€ έως 100.000€ για την θεματική ενότητα «Εμπόριο»
iv) Από 20.000€ έως 100.000€ για την θεματική ενότητα «Υπηρεσίες»

 

ΠΟΣΟΣΤΑ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

 

            ΠΕΡΙΟΧΕΣ                                          ΠΟΣΟΣΤΟ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ

                                                           ΜΙΚΡΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ      ΜΕΣΑΙΕΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ανατολική Μακεδονία - Θράκη                              50%                               60%

Κ. Μακεδονία / Δ. Μακεδονία                                40%                               50%

Ήπειρος                                                               50%                               60%

Στερεά Ελλάδα                                                    40%                               50%

Θεσσαλία                                                            40%                               50%

Ιόνια                                                                    40%                               50%

Δ. Ελλάδα                                                           50%                               60%

Β. Αιγαίο / Ν. Αιγαίο                                            40%                               50%

Κρήτη                                                                 40%                                50%

Αττική                                                                 40%                                50%

Πελοπόννησος                                                   40%                                50%

**Σημειώνεται ότι ο προϋπολογισμός της παρούσας προκήρυξης ανέρχεται σε 456 εκ. ευρώ και κατανέμεται στις 13 περιφέρειες της χώρας όπως δείχνει ο παραπάνω πίνακας.

Επίσης, η ενίσχυση των λειτουργικών δαπανών μόνο νέων και υπό σύσταση επιχειρήσεων ανέρχεται στο 25% για τις μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις. 
ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
Η διάρκεια υλοποίησης των εγκεκριμένων έργων ορίζεται σε 15 μήνες από την ημερομηνία της απόφασης ένταξης της επιχείρησης για την μεταποίηση και τον τουρισμό και σε 12 μήνες για το εμπόριο και τις υπηρεσίες, με δυνατότητα τρίμηνης (3) παράτασης, η οποία θα δίνεται ύστερα από αίτημα του δικαιούχου της ενίσχυσης.
ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ
 
Η υποβολή των προτάσεων ξεκινάει στις  25/02/2013 και λήγει στις 16/05/2013.

 

ΕΠΙΛΕΞΙΜΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ- ΔΑΠΑΝΕΣ

 • Κτίρια, εγκαταστάσεις και περιβάλλοντας χώρος -έως 60% για μεταποίηση, 80% για τουρισμό και 60% για εμπόριο - υπηρεσίες  
 • Προμήθεια μηχανημάτων και εξοπλισμού - έως και 100% για όλες τις θεματικές ενότητες
 • Μεταφορικά Μέσα (επαγγελματικής χρήσης) - έως 15.000 ευρώ για μεταποίηση - τουρισμό και 10.000 για εμπόριο - υπηρεσίες 
 • Εξοπλισμός και εγκαταστάσεις Προστασίας Περιβάλλοντος και Εξοικονόμησης Ενέργειας - έως 100% για όλες τις θεματικές ενότητες
 • Δικαιώματα Τεχνογνωσίας - έως 20% για όλες τις θεματικές ενότητες 
 • Πιστοποίηση συστημάτων διασφάλισης ποιότητας - έως 6.000 ευρώ για όλες τις θεματικές ενότητες
 • Λογισμικό - έως 30.000 ευρώ για μεταποίηση - τουρισμό και 10.000 για εμπόριο - υπηρεσίες
 • Προβολή– Προώθηση - έως 20.000 ευρώ για μεταποίηση, 30.000 ευρώ για τουρισμό και 10.000 για εμπόριο - υπηρεσίες
 • Συμβούλευτικές υπηρεσίες - έως 10.000 ευρώ για όλες τις θεματικές ενότητες
 • Λειτουργικές δαπάνες μόνο για τις νέες- υπό σύσταση μικρές επιχειρήσεις (ποσοστό χρηματοδότησης 25%) - έως 40% για όλες τις θεματικές ενότητες  {attachments}

 

 

P&A Consulting

Η “PROSPECT & AMBITION CONSULTING” είναι μία δυναμική εταιρεία παροχής συμβουλευτικών υπηρεσιών διοίκησης, εκπόνησης οικονομοτεχνικών μελετών και επιχειρηματικών σχεδίων. Σκοπός της εταιρείας είναι η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε ιδιώτες επιχειρηματίες, πάνω σε θέματα που αφορούν επενδυτικά προγράμματα και επιδοτήσεις. Ειδικότερα, κύριο αντικείμενό της είναι η εκπόνηση οικονομοτεχνικών μελετών στα πλαίσια επιδοτούμενων προγραμμάτων εκ μέρους επιχειρηματιών οι οποίοι θέλουν να επενδύσουν πάνω στις επιχειρήσεις τους μεγιστοποιώντας τα οφέλη τους.

Μάθετε περισσότερα

Μείνετε ενήμεροι. No SPAM!

Επικοινωνία

P&A Consulting

Λ. Ηρακλείου 189

Αθήνα, Νέα Ιωνία, 14231

Τηλ: 2130335166, 2168003800

Ωράριο Λειτουργίας: 09:00 - 17:00

Ακολουθήστε μας στα κοινωνικά δίκτυα

 

espa2016

espa2007

antagonistikotita