Νέο αναμενόμενο πρόγραμμα που θα βγει μέσα στον επόμενο μήνα

Προσέγγιση LEADER του Άξονα 4 του Προγράμματος «ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ 2007 – 2013» -Κυκλάδες-

leader κυκλαδων

Στόχος του προγράμματος είναι:

  • Διαφοροποίηση του οικονομικού περιβάλλοντος της περιοχής

  • Εμπλουτισμός και διαφοροποίηση του τουριστικού προϊόντος

  • Προώθηση της έννοιας της ποιότητας στην παραγωγή προϊόντων και στην παροχή υπηρεσιών

  • Προστασία και ανάδειξη του περιβάλλοντος και της πολιτιστικής κληρονομιάς

  • Ενίσχυση της ελκυστικότητας των νησιών ως χώρων μόνιμης κατοικίας

 

ΠΕΡΙΟΧΕΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ

Η περιοχή παρέμβασης εκτείνεται σε εννέα (9) νησιά των Κυκλάδων και περιλαμβάνει 9 Δήμους με 34 Δημοτικές/Τοπικές Κοινότητες. Τα νησιά διακρίνονται σε δύο κατηγορίες: τα νησιά 1ης προτεραιότητας στα οποία ανήκουν η Ίος, η Κέα, η

Μήλος, η Σέριφος, η Σίφνος, η Σύρος (Δ.Κ. Άνω Σύρου, Δ.Κ. Βάρης, Τ.Κ. Γαλησσά, Τ.Κ. Πάγου, Τ.Κ. Ποσειδωνίας, Τ.Κ. Φοίνικος, Τ.Κ. Χρούσων) και η Τήνος (Δ.Κ. Τήνου, Τ.Κ. Δύο Χωρίων, Τ.Κ. Τριαντάρου) καθώς και τα νησιά 2ης προτεραιότητας στα οποία ανήκουν η Μύκονος και η Θήρα.

Στο Δ.Δ. Μυκονίων θα υλοποιηθούν παρεμβάσεις μόνο στις εκτός σχεδίου περιοχές.

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ

Υπομέτρο

Δράση

Υποψήφιοι Επενδυτές

Μέγιστος Επιλέξιμος Π

Ποσοστό Ενίσχυσης

L123 «Αύξηση της αξίας των γεωργικών και δασοκομικών προϊόντων»

L123α «Αύξηση της αξίας των γεωργικών προϊόντων»

Φυσικά και νομικά πρόσωπα ιδιωτικού δικαίου που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις σε πολύ μικρές επιχειρήσεις

500.000 €

65%

L312 «Στήριξη της δημιουργίας και ανάπτυξης πολύ μικρών επιχειρήσεων»

L312-1«Ιδρύσεις, επεκτάσεις και εκσυγχρονισμοί βιοτεχνικών μονάδων»

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων

300.000 €

35%

L312-2«Ιδρύσεις, επεκτάσεις & εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών»

Αφορά μόνο τα νησιά 1ης προτεραιότητας

L312-3«Ιδρύσεις, επεκτάσεις & εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παραγωγής ειδών διατροφής μετά την α΄ μεταποίηση»

L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων) α) Παρεμβάσεις δημόσιου χαρακτήρα

L313-1 «Ίδρυση & εκσυγχρονισμός τοπικών κέντρων τουριστικής πληροφόρησης (γραφεία περίπτερα ενημέρωσης και πληροφόρησης)»

Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα.

300.000 €

100%

L313-2 «Σήμανση αξιοθέατων και μνημείων»

L313-4 «Προβολή και προώθηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων των περιοχών»

100.000 €

70%

L313 «Ενθάρρυνση τουριστικών δραστηριοτήτων»

β) Παρεμβάσεις ανάπτυξης επιχειρηματικής δραστηριότητας

L313-5 «Εκσυγχρονισμοί μικρής δυναμικότητας υποδομών διανυκτέρευσης»

Αφορά μόνο τα νησιά 1ης προτεραιότητας

Φυσικά ή νομικά πρόσωπα, που δύνανται να υλοποιήσουν επενδύσεις πολύ μικρών επιχειρήσεων

600.000 € και έως 40 κλίνες

35%

L313-6 «Επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί χώρων εστίασης και αναψυχής»

Αφορά μόνο τα νησιά 1ης προτεραιότητας

300.000 €

35%

L313-8 «Ιδρύσεις, επεκτάσεις, εκσυγχρονισμοί επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών γιατην εξυπηρέτηση του τουρισμού της υπαίθρου (εναλλακτικές μορφές τουρισμού, χώροι αθλοπαιδιών, χώροι γευσιγνωσίας) »

L321 «Βασικές υπηρεσίες για την οικονομία και τον αγροτικό πληθυσμό»

L321-1 «Έργα υποδομής μικρής κλίμακας (μικρά εγγειοβελτιωτικά έργα, έργα διαχείρισης υδατικών πόρων, μικρά έργα πρόσβασης στις γεωργικές εκμεταλλεύσεις)»

Ο.Τ.Α. α΄ βαθμού.

500.000€

100%

L321-2 «Χώροι άσκησης πολιτιστικών, αθλητικών, εκπαιδευτικών, περιβαλλοντικών δραστηριοτήτων, καθώς και δραστηριοτήτων κοινωνικής προστασίας και αλληλεγγύης, όπως κέντρα φροντίδας παιδιών προσχολικής ηλικίας, δημοτικές βιβλιοθήκες, ωδεία, κλπ»

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

300.000 €

100%

L323«Διατήρηση και αναβάθμιση της αγροτικής κληρονομιάς»

L323-1 «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση περιοχών, όπως βελτίωση-σήμανση μονοπατιών, φυτοτεχνικέςεργασίες, τεχνικά έργα μικρής κλίμακας γιατην προστασία του εδάφους, διαμόρφωση θέσεων θέας καθώς και δράσεις περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

300.000 €

100%

L323-2β «Διατήρηση, αποκατάσταση και αναβάθμιση πολιτισμικών χαρακτηριστικών της αγροτικής υπαίθρου, τα οποία είχαν παραγωγική δραστηριότητα μόνο κατά το παρελθόν και ενισχύονται ώστε να καταστούν επισκέψιμα και επιδεικτικά (όπως μύλοι, λιοτρίβια, πατητήρια)»

Ο.Τ.Α., τα νομικά τους πρόσωπα και άλλοι φορείς τοπικής αυτοδιοίκησης, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων, καθώς & φυσικά και νομικά πρόσωπα.

200.000 €

75%

L323-4 «Παρεμβάσεις σε υφιστάμενα κτίρια για τη μετατροπή τους σε μουσεία – συλλογές-εκθετήρια που σχετίζονται με τη λαογραφική /αγροτική /πολιτιστική κληρονομιά»

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

300.000 €

100%

L323-5 «Ενίσχυση πολιτιστικών εκδηλώσεων και εκδηλώσεων ανάδειξης και διατήρησης της τοπικής κληρονομιάς – στήριξη πολιτιστικών φορέων γιαμικρής κλίμακας υποδομή, προμήθεια εξοπλισμού, μουσικών οργάνων, στολών»

Ο.Τ.Α. α’ βαθμού και τα νομικά τους πρόσωπα, Επιμελητήρια με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα και ιδιωτικοί φορείς μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα με καταστατικό σκοπό την υλοποίηση αντίστοιχων έργων δημόσιου χαρακτήρα

30.000 €

75%

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Η καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προτάσεων είναι η 27/10/2014 και ώρα 15:00.{attachments}

Δείτε επίσης