Νέο αναμενόμενο πρόγραμμα που θα βγει μέσα στον επόμενο μήνα

Επιδοτούμενα Προγράμματα ΕΣΠΑ

Η  P & A CONSULTING αναλαμβάνει την προετοιμασία του φακέλου υποψηφιότητας για την ένταξη των προτεινόμενων επιχειρηματικών σχεδίων σε διάφορες δράσεις Επιχειρησιακών Προγραμμάτων (Αναπτυξιακός Νόμος, ΕΣΠΑ 2007-2013, ΕΣΠΑ 2014-2020, Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης, κ.α.), η οποία αναλύεται στα παρακάτω στάδια:

  • Προαξιολόγηση του Επενδυτικού Σχεδίου και βαθμολόγηση αυτού σύμφωνα με τα κριτήρια του οδηγού του αντίστοιχου προγράμματος
  • Σχεδιασμός επενδυτικού σχεδίου σε συνεργασία με τον επενδυτή για την αναλυτική καταγραφή των απαιτήσεων και την τεκμηρίωση του επενδυτικού σχεδίου σύμφωνα με τις οδηγίες του εκάστοτε προγράμματος.
  • Συγκέντρωση των απαραίτητων δικαιολογητικών
  • Ηλεκτρονική υποβολή του Επενδυτικού Σχεδίου
  • Συνεργασία με τους αρμόδιους αξιολογητές για διευκρινήσεις στοιχείων του Επενδυτικού Έργου.
  • Συλλογή επιπρόσθετων στοιχείων αν απαιτηθούν από τους αξιολογητές.

Το εύρος των υπηρεσιών που παρέχουν τα εξειδικευμένα στελέχη της εταιρείας μας  δεν περιορίζεται μόνο στην έγκριση υπαγωγής των επενδυτικών σχεδίων, καθώς περιλαμβάνει και την ορθή υλοποίησή τους σύμφωνα με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις του εκάστοτε οδηγού προγράμματος, το οποίο περιλαμβάνει:

  • Τον συντονισμό όλων των ενεργειών που απαιτούνται για την εμπρόθεσμη κατάθεση των αιτήσεων πληρωμών προς την αρμόδια Υπηρεσία, στις διάφορες φάσεις του έργου, με όλα τα απαιτούμενα δικαιολογητικά σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα υλοποίησης της επένδυσης.
  • Την υποστήριξη του επενδυτικού σχεδίου του επενδυτή στις επιτόπιες αυτοψίες των ελεγκτών των αρμόδιων  Υπηρεσιών για τον έλεγχο της πορείας του έργου και την εκταμίευση της επιχορήγησης.
  • Την συλλογή και υποβολή του αναγκαίου υλικού τεκμηρίωσης τυχόν τροποποιήσεων που δύναται να προκύψουν και που πιθανόν να οδηγήσουν σε αναθεώρηση τμημάτων του επιχειρηματικού σχεδίου, μέσω του φορέα διαχείρισης του συγκεκριμένου προγράμματος.

Ενεργά Επιδοτούμενα προγράμματα

Αναμενόμενα επιδοτούμενα προγράμματα

Μη ενεργά Επιδοτούμενα προγράμματα

Δείτε επίσης